Hent Excel udvidelser  2007 version 1.1 eller 2003 fra Jens Runge og
pak zip-filen ud i en installationsmappe efter eget valg. NB: nye versioner pr. 13/3-2009)

Indeholder en række forenklinger til matematik C niveauet i form af nye knapper og nye indbyggede funktioner.
Nu med forbedret automatik til opdateringer (kun 2003 udgaven) og mere brugervenlighed i form af dialogbokse.
I 2007 udgaven kan man opdatere manuelt via ny knap: Opdatér markeret diagram. Se nedenfor om detaljer.

Systemkrav: Microsoft Windows XP og Microsoft Excel 2007 eller Excel 2003

Installation:

2007-udgaven:
Her er der fire filer i installationsmappen:
    intaller.js, som bruges til installation
    FjernExcelUdvidelser.js, som bruges til afinstallation,
    Readme, som åbner denne internetside og
    Matematik.xlam, som er den makro, der indeholder al funktionalitet.

2003-udgaven
Her er der en række filer i installationsmappen (som vist på figuren).
    Åbn installer.js, som sørger for installationen.
    Den afslutter med en meddelelse om, at installationen gik godt.

    På en del maskiner virker det alligevel ikke i første "hug".
    I så fald skal du åbne filen FjernExcelUdvidelserne.js i installationsmappen,
    og så åbne installer.js en gang til - hvorfor ? tja ? men så virker det !

Hvis installationen slutter med en fejlmeddelelse, kan du installere manuelt, se nedenfor..

Herefter kan du åbne din Excel.
Du har nu fået nogle nye knapper og nogle nye brugerdefinerede funktioner, som du har adgang til i kategorien "brugerdefineret" når du vælger "indsæt funktion".

Billederne af knapperne i dette dokument er fra 2007-udgaven.
I 2003-udgaven ser knapper lidt anderledes ud (og de er mindre), men de understøtter tilsvarende funktionalitet.


Nye knapper


  Denne knap bruges til at løse ligninger.

Hvis du bare klikker på knappen, fremkommer følgende dialogboks:

Du kan nu udpege din ligning i regnearket eller blot indtaste den i dialogboksen.

Alternativt kan du gøre følgende:

 1. Du skal først indtaste en ligning med x som ubekendt i en celle, for eksempel
  x^2=3-x
 2. Så skal du markere denne celle sammen med nabocellen til højre, hvor løsningen kommer til at stå
 3. Så skal du klikke på knappen med lighedstegnet.
 4. Du kan få flere oplysninger ved at markere flere celler til højre for cellen med ligningen.
  Afhængigt af, hvor mange celler du markerer, får du følgende oplysninger:

Hvis din ligning har flere løsninger, og du vil finde en bestemt af dem, kan du i cellen til højre for ligningscellen skrive et startgæt, som er en x-værdi i nærheden af den løsning, du søger.

Bemærk, at Excel IKKE forstår "skjulte gangetegn". For eksempel skal "2x" indtastes som "2*x" i din ligning.
Bemærk også, at Excel finder en løsning med ca 3 decimalers nøjagtighed. Du kan selv forbedre nøjagtigheden ved at vælge
Funktioner, Indstillinger, fanebladet Beregning, sæt Maksimal ændring til f. eks. 0,00001

  Denne knap bruges til at tegne graf.
Det er ikke nødvendigt at lave dit eget "sildeben" i Excel først.

Hvis du bare klikker på graf-knappen, fremkommer følgende dialogboks:
Her kan du indtaste data eller udpege dem i dit regneark.

Alternativt kan du lave tre celler på række med

 1. formlen, for eksempel: x^2
 2. mindste x-værdi og
 3. største x-værdi

hvor de to x-værdier bestemmer grænserne for din graf.
Du kan tegne flere grafer i samme diagram ved at skrive flere linjer under den første og markere dem, før du klikker på graf-knappen.

  Denne knap bruges til at markere en aflæsning i et diagram (som knappens grafik antyder), det vil sige, at du får tegnet stiplede linjer fra punktet ud til koordinatsystemets akser.
Se eksempel ovenfor, hvor skæringspunktet mellem to grafer først er beregnet i regnearket,
sidenhen markeret på diagrammet

 1. Du skal lave diagrammet først, typisk en lineær-, eksponentiel- eller potensmodel eller en statistisk sumkurve.
 2. Så skal du beregne en prognose bestående af en x-værdi og en y-værdi i naboceller, x-værdien først.
 3. Markér nu dit diagram og klik så på Marker-knappen (Marker-knappen er kun aktiv, når du allerede har markeret et diagram)
 4. Nu skal du indtaste eller markere celler i regnearket, som indholder din x-værdi og din y-værdi
 5. Klik på OK, og dit markeringspunkt tegnes

Punktmarkering kan kun laves i et diagram af typen XY-punkt

Opdatering af markeret diagram er ikke nødvendig i 2003-udgaven, hvor det foregår automatisk.

Hvis du i 2007-udgaven har lavet et XY-punkt diagram, hvor du har tegnet punkt på markeret diagram ved hjælp af knappen ovenfor, og hvis du så har ændret udstrækningen af koordinatakserne eller deres skæringspunkt, så vil de stiplede linjer måske blive for korte eller for lange. Dette kan du rette ved at markere dit diagram og klikke på opdateringsknappen.

Eller hvis du har tegnet en normalfordelingsmodel ved hjælp af knappen: Tegn datapunkter og model, og hvis du bagefter har ændret udstrækningen af x-aksen, så kan y-aksens placering ryge uden for diagrammet eller ind midt i diagrammet, og de vandrette gitterlinjer kan også blive for korte. Dette kan du rette ved at markere dit diagram og klikke på opdateringsknappen.

  Denne knap bruges til at lave Histogram (som knappens grafik antyder) 

Du kan blot klikke på histogram-knappen, så fremkommer følgende dialogboks.

Alternativt kan du markere dine data, før du klikker på histogram-knappen,
i så fald slipper du for dialogboksen.

Histogrammet tegnes kun med en lodret skala, når observationsgrupperne er lige lange.
Generelt er det arealerne af histogrammets søjler, som måler hyppighederne eller frekvenserne, og hvis observationsgrupperne ikke er lige lange, skjules den lodrette akse i histogrammet.
Du kan så regne med, at det samlede areal udgør 100%, dvs hele observationssættet.

 

 

 

 

 

  Denne knap bruges til at lave Boksplot (som knappens grafik antyder). 

Du kan blot klikke på boksplot-knappen, så fremkommer denne dialogboks:

Alternativt kan du markere dine data, før du klikker på boksplot-knappen (så slipper du for dialogboksen):

 1. Lav 6 celler i kolonne med titel og følgende tal:
  mindsteværdi, nedre kvartil, median, øvre kvartil og størsteværdi.
 2. Marker disse 6 celler
 3. Klik på Boxplot knappen

Hvis du vil sammenligne flere statistikker, skal de tilsvarende tal for øvrige statistikker stå som nabokolonner til tallene fra statistik nummer et. Du kan så markere de to kolonner med seks rækker og klikke på Boxplot knappen, som nu laver de to boksplot i samme diagram.

 

 

 

  Data og model  
ExcelUdvidelserne understøtter lineær, eksponentiel, potens og normalfordelingsmodel

I alle tilfælde skal du først indtaste eller indsætte kopierede data.
Disse data skal nu markeres, og så skal du vælge model som vist i illustrationen.

Bagefter kan du beregne prognoser ud fra modellen med de brugerdefinerede funktioner
[type]x2y og [type]y2x, og disse prognoser kan du få tegnet som markeringer (med stiplet rød) i dit diagram med modellen.

Lineær model

 1. Indtast eller indsæt kopierede data i dit regneark
 2. Markér området med dine data og vælg "lineær" i boksen "tegn data og model"

Nu tegner Excel en graf med dine datapunkter, en ret linje som er den lineære model og en ligning for modellen.

Prognoser kan beregnes via Indsæt Funktion, kategori: brugerdefineret LINx2y og LINy2x
Resultatet i B10 er beregnet via følgende

Endelig kan prognoserne indtegnes som markeringer (rødt stiplet) i diagrammet via markeringsknappen.

Eksponentiel model

 1. Indtast eller indsæt kopierede data.
 2. Markér data og vælg "eksponentiel" i boksen "tegn data og model"

Nu tegner Excel dine data som punkter, modellen som linje i lodret logaritmisk system og modellens ligning.

Prognoser kan beregnes via Indsæt, Funktion, Kategori: brugerdefineret, vælg
EXPx2y eller EXPy2x, som beregner henholdsvis y og x via modellen.

Endelig kan prognoserne indtegnes som markeringer (rødt stiplet) i diagrammet via markeringsknappen.

 

 

Potensmodel

 1. Indtast eller indsæt kopierede data.
 2. Markér data og vælg "potens" i boksen "tegn data og model"

Nu tegner Excel dine data som punkter, modellen som linje i dobbelt logaritmisk system og modellens ligning.

Prognoser kan beregnes via Indsæt, Funktion, Kategori: brugerdefineret, vælg
POTx2y eller POTy2x, som beregner henholdsvis y og x via modellen.

Endelig kan prognoserne indtegnes som markeringer (rødt stiplet) i diagrammet via markeringsknappen.

 

 

Normalfordelingsmodel

 1. Indtast eller indsæt kopierede data.
 2. Markér data og vælg "normalfordeling" i boksen "tegn data og model"

Nu tegner Excel dine data som punkter, modellen som linje i normalfordelings system og modellens ligning.

Prognoser kan beregnes via Indsæt, Funktion, Kategori: brugerdefineret, vælg
NORMALx2F eller NORMALF2x, som beregner henholdsvis y og x via modellen.

Endelig kan prognoserne indtegnes som markeringer (rødt stiplet) i diagrammet via markeringsknappen.

 

 

 

  Denne knap bruges til trekantsberegninger.
Når du peger på den (uden at klikke) siger den Beregn trekant.

 1. Først skal du have indtastet tre kendte mål fra en trekant i et skema i følgende format:
  dvs kendte vinkler i øverste række (målt i grader) og kendte sider i nederste række.
 2. Så skal du markere området, hvor resultaterne skal stå svarende til figuren
 3. Nu kan du klikke på trekantsknappen, hvorefter Excel udregner alle ukendte sider og vinkler.
  Virker også, selvom trekanten ikke er retvinklet

De kendte mål vises så med blå og de beregnede mål med rød skrifttype

 

 

 

 

  Hjælp til ExcelUdvidelserne.

Linker til denne side


Statistik

Her kan Excel selv tegne grafen for sumkurven som sædvanligt xy-diagram uden udglattede kurver.

Kvartilerne kan beregnes med nye brugerdefinerede funktioner, STAT_x2F og STAT_F2x, som via sumkurven (eller mere præcist via lineær interpolation i tabellen over kumulerede frekvenser) kan beregne F ud fra kendt x, og x ud fra kendt F.

Endelig kan kvartilerne markeres via markeringsknappen.

Se også om histogram og boksplot.

Nye brugerdefinerede funktioner

Når du indsætter regnearksfunktioner kan du nu vælge kategorien
    Brugerdefineret
hvor der er kommet en række funktioner blandt dem, du ser på figuren.

Disse funktioner opdateres automatisk som Excels egne funktioner.

Inden for emnerner lineær vækst (LIN), eksponentiel vækst (EXP) og potensvækst (POT) er der til hvert emne tre funktioner:

Tilsvarende kan du lave statistiske beregninger (STAT) eller normalfordelingsberegninger (NORMAL) mellem observation (x) og kumuleret frekvens (F) med funktionerne

Til procentberegninger kan du bruge

Endelig er der en funktion, VisFormel, som i én celle i Excel kan vise formlen fra en anden celle.
Denne funktion er god til dokumentation.


Fjerne installerede ExcelUdvidelser

Kør filen  FjernExcelUdvidelserne.js
som ligger i samme mappe som installationsfilerne


Teknik

Knappernes og de brugerdefinerede funktioner er implementeret som Excel makroer.
De kunne være gemt i en eksempel-ekcel-mappe, men i så fald skulle du sandsynligvis ind og løsne din makrosikkerhed for at få adgang til dem.
Jeg har i stedet for gemt dem som et til tilføjelsesprogram ved navn Jrmat.xla
Installationsprogrammet installer.js kopierer dette tilføjelsesprogram ind under din lokale brugerprofil,
    .../Documents and Settings/[brugernavn]/Application Data/Microsoft/AddIns
Når så du bruger dem i din egen Excel mappe, så ligger de som henvisninger (kæder) til Jrmat.xla
Hvis du efterfølgende åbner din egen Excel mappe på en anden PC med et andet brugernavn,
så kan Excel ikke længere finde dem.
Hvis du gerne vil arbejde videre på en anden PC under et andet brugernavn, kan du åbne din Excelmappe uden at opdatere kæder.
Bagefter kan du under menupunktet: Rediger, Kæder, Skift kilde
udpege den lokale placering af Jrmat.xla (under den lokale brugerprofil - her skal du skifte til det brugernavn, som du logger på Windows med ).

Simulering af normalfordelingsplot

Excel kan ikke selv lave en sandsynlighedsskala (normalfordelingsskala).
På det simulerede normalfordelingsplot tegnes normalfordelings fraktilværdier for de givne kumulerede frekvenser op ad y-aksen, som efterfølgende skjules.
Herefter tegnes en dataserie, som er den viste "y-akse", og hvor tallene er lavet som dataetiketter, "gitterlinjerne" er lavet som Excel-fejllinjer.

Automatiske opdateringer

Markeringsstiplinger og gitterlinjer i normalfordelingsplot tegnes hen til diverse akser, når de tegnes første gang.
Hvis akserne siden rykkes, fordi du tilføjer ting til diagrammet eller ændrer i diagramindstillingerne, så opdateres nu, så de stadig går hen til diverse akser. Det forgår via programmering med hændelser, hvor formatering af diagram nu efterfølges af opdatering af markeringer og gitterlinjer i sandsynlighedsplot.


Manuel installation

Når du har udpakket installationsfilerne, kan mappen med dem se sådan ud

Hvis installationsfilen installer.js ikke afslutter med en boks, som fortæller at installationen gik godt, kan du installere ExcelUdvidelserne manuelt.

2003-udgaven:

 1. Kopiér filerne Excel.xlb og xlusrgal.xls til mappen
      C:\Documents and Settings\jens\Application Data\Microsoft\Excel
  hvor du skal erstatte jens med dit eget windows brugernavn, som du klikker på når du logger på windows.
 2. Kopiér filen  JRmat.xla til mappen
      C:\Documents and Settings\jens\Application Data\Microsoft\AddIns
  hvor du igen skal erstatte jens med dit eget brugernavn.
 3. Åbn Excel og fortag menuvalg: Funktioner, Tilføjelsesprogrammer...
  og sæt flueben ud for Jrmat
 4. Klik OK, så får du en ny værktøjslinje og ny funktionalitet som beskrevet ovenfor

 

 

2007-udgaven:

 1. Kopiér filen  Matematik.xlam til mappen
      C:\Documents and Settings\jens\Application Data\Microsoft\AddIns
  hvor du skal erstatte jens med dit eget Windows brugernavn.
 2. Åbn din Excel 2007 og klik på Office-knappen øverst til venstre.
 3. Klik på Excel-indstillinger nederst til højre
 4. Klik på Tilføjelsesprogrammer
 5. Klik på Udfør-knappen ud for Administrer nederst i vinduet
 6. Sæt flueben ud for tilføjelsesprogrammet: Matematik
 7. Klik OK