Paradigmatiske eksempler

Kommentarer til indeks over paradigmatiske eksemplerListen over de paradigmatiske eksempler rummer dels alle eksemplerne fra undervisningsvejledningerne i matematik til stx A, B og C og til hf B og C. Disse eksempler er gengivet med samme nummer og samme ordlyd. Kun evt. korrekturfejl er rettet.

De enkelte eksempler kan man få frem ved at klikke i kolonnen præsentationer ud for det relevante nummer. De paradigmatiske eksempler fra vejledninger er også samlet i én fil, som man samlet kan downloade.
Tabellen rummer endvidere en række yderligere paradigmatiske eksempler, der enten ikke blev plads til i vejledningerne, eller som først lå klar efter deadline.
I tabellens venstre kolonne med overskriften placering er angivet, hvor det enkelte eksempel er placeret i vejledningerne. Hvis det er et nyt eksempel, er feltet tomt.
I kolonnen niveau er søgt angivet, hvor forløbene naturligt hører hjemme. Dette skal man dog tage med et gran salt – meget afhænger af det enkelte hold, og af hvordan den enkelte lærer griber det an.
I kolonnen karakteristik er der truffet nogle valg om at kategorisere ét forløb som eksperimentelt, et andet som hørende til grundforløbet osv. Men det afhænger naturligvis også af, hvordan det gribes an. Så betragt ikke dette som noget absolut – står der mat-bio kan det måske være egnet til almen studieforberedelse, eksperimenterende forløb dækker måske også projektarbejde osv. Gå selv på opdagelse.
Kolonnen titel er forhåbentlig sigende for indholdet. For de paradigmatiske eksempler i vejledningerne er titlerne bevaret. Enkelte steder henvises til beslægtede paradigmatiske eksempler, som er placeret et helt andet sted – dette kunne være meget mere udbygget.
I kolonnerne præsentation og noter og links er der mulighed for at klikke sig frem til henholdsvis en kort præsentation af et undervisningsforløb eller til et notemateriale / et opgaveforløb / links til stabile netadresser, hvor de pågældende forløb findes. Der kan også være henvisninger til hæfter mv. udgivet af matematiklærerforeningen eller af andre ikke-kommercielle foreninger. Naturligvis vil lærebøgerne ofte indeholde en masse stof, der kan være lige så relevant at arbejde med. Af principielle grunde kan vi imidlertid ikke henvise til det ene system frem for det andet.

Notematerialet og opgaveforløbene som ligger her, stilles frit til rådighed for brug i undervisningen. Dvs den enkelte lærer må downloade, klippe, redigere og anvende det, man har brug for, og må kopiere det til sine elever. Man må naturligvis ikke udnytte noget af dette materiale kommercielt.

Et så omfattende materiale vil selvfølgelig rumme fejl, uanset vores korrekturarbejde. Sådanne er vi interesseret i at få meddelt – send gerne besked herom til mig.

Ved arbejdet med noget af materialet kan der måske opnås nogle erfaringer om, at et bestemt materiale burde udbygges med dette eller hint, eller afsnit burde skrives om for at gøre det mere brugervenligt. Send også gerne sådanne kommentarer.

Redaktøren af siden vil gennem en datomærkning sikre, at det klart fremgår, når der er sket opdateringer af et materiale, eller et nyt materiale lægges på.

Vejledningsgruppens intentioner med at lægge det samlet på nettet har også været at inspirere alle kolleger til at overveje, om man ikke selv har et gennemprøvet materiale, som man ville stille til rådighed for andre. Har du noter, opgaveforløb eller andet, som du tror andre kunne have glæde af, så indsend det til hjemmesidens redaktør.

Bjørn Grøn, tidl. fagkonsulent