Område: Komplekse tal Emne: De komplekse tal og løsning af nogle ligningstyper Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en indføring af de komplekse tals addition, multipli-kation, reciprokværdi, absolutværdi og kompleks konjugering. Der ønskes en redegørelse for regnereglerne for de komplekse tal, samt indlejringen af de reelle tal i de komplekse tal. Giv en geometrisk fortolkning af kompleksmultiplikation. Løs ligningen z2 = a, a komplekst tal ud fra begreberne modulus og argument. Diskuter flertydigheden af begrebet kvadratrod. Løs den generelle komplekse andengradsligning. 
Løs specielt ligningen 
(2 + 3i)z2 + (2 - 7i)z - 4 + 4i = 0.
Kilder: