Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal og funktioner Niveau: A
Opgave/Titel: Du skal gøre rede for de vigtigste begreber og egenskaber ved mængden C af komplekse tal, herunder de basale regningsarter. 
Dernæst skal du gøre rede for hvorledes man løser 2. og 3. gradsligninger indenfor de komplekse tal, og skal i denne forbindelse løse ligningen 
z3 - (2+2i)z2 + (2+13i)z + (11-3i) = 0,   z e C. 
Endelig skal du definere den komplekse eksponentialfunktion f(z) = ez og vise nogle af dens vigtigste egenskaber. Du skal herunder blandt andet 
-Omtale begreberne kontinuerte funktioner, differentiable funktioner og holomorfe funktioner. 
-Løse ligningen ez = 8-6i. 
-Undersøge om funktionen f(z) = eaz, z e C,  a e R er holomorf, og i bekræftende fald angive dens afledede.
Kilder: Carstensen, Jens: “Komplekse tal”, 1987, Systime. 
Frandsen, Jesper: “Komplekse tal og fraktaler”, 1992, Systime. 
Larsen, Mogens Esrom: “Komplekse tal og funktioner”, 1973, Gyldendal. 
Schultz, Jonny: “Matematik højniveau 1"; 1990, TRIP.